Luchtfoto haven view camping overzicht

Privacybeleid Resort Marina Oolderhuuske

PRIVACY EN COOKIEBELEID VAN RESORT MARINA OOLDERHUUSKE

Uw privacy wordt bij ons gerespecteerd. Resort Marina Oolderhuuske streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van de persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Resort Marina Oolderhuuske (hierna: “RMO.” ) verwerkt van haar eigenaren Villa en Marina, seizoengasten, passanten , leden, bedrijven of andere geïnteresseerden.

Bij een reserveringsaanvraag, het maken van een boeking, bij de koop van een recreatiewoning op RMO of indien u om een andere reden persoonsgegevens aan RMO verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid (AVG) te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Resort Marina Oolderhuuske, Oolderhuuske 1, 6041TR Roermond, 0475-588686, KvK 13037434 , contactpersoon: Dhr. P.W.H. Houkes.
De receptie/administratie is ook bereikbaar via mail:
info@oolderhuuske.n of administratie@oolderhuuske.n

2. Doeleinden Gegevensverwerking
Welke gegevens verwerkt RMO en voor welk doel
2.1       In het kader van uw reservering (aanvraag) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) N.A.W. gegevens
b) Geslacht en geboortedatum
c) Telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) Kenteken(s) auto
e) Bij het huren van een trailer- of ligplaats, dan het kenteken/registratie en lengte van het object
f) Bij (ver)koop woning kopie overdrachtsakte en meterstanden

2.2       RMO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende      doeleinden:
a)  Het inplannen van een reservering en bevestigen van een boeking.
b)  Het factureren van een boeking of van gebruikte diensten.
c)  Het mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van RMO.
d)  Uw naam en evt. bankrekeningnummer wordt alleen gebruikt bij instemming automatische incasso of terugbetaling borggeld per bank of bij evt. restitutie.
e)   Overdrachtsakte wordt gebruikt voor overschrijving woning in het systeem en het  maken van de eindafrekening.

E-mail berichtgeving eigenaren en seizoensgasten(opt-out):
RMO gebruikt uw naam en e-mailadres om u via e-mail per nieuwsbrief te informeren over  activiteiten, ontwikkelingen, diensten en andere interessante informatie over RMO. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk door te mailen naar info@oolderhuuske.nl.  De nieuwsbrief wordt max. 4x per jaar gestuurd per mail naar eigenaren en seizoengasten en evt. naar gasten die actueel gast zijn op het park. Na opzegging van uw ligplaats en/of campingplaats of na verkoop van de woning zal u automatisch hier voor uitgeschreven worden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

3. Bewaartermijnen
RMO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw verblijf tot maximaal zeven jaar na afloop van het contract. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1  Ter bescherming van u persoonsgegevens heeft RMO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt RMO gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
4.3  Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met google. Wij hebben er voor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld RMO maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google-Analytics-cookies.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
5.1     Via de receptie of administratie van RMO kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. RMO zal u verzoek in behandeling nemen en we streven ernaar uiterlijk binnen 14 dagen op uw verzoek te reageren.
5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de administratie.
5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop RMO uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de afdeling administratie.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie
5.5.   Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:         https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.